Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
 Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13

SZKOŁA MUZYCZNA I st.
im. Grażyny Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu


  Nauka gry na instrumentach muzycznych na poziomie podstawowym oraz niezbędna wiedza z zakresu teorii muzyki.

  Nauczanie odbywa się głównie w kierunku muzyki poważnej.

  Zajęcia lekcyjne odbywają sie w godzinach popołudniowych.

  Celem szkoły jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów, uczynienie z nich wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki oraz przygotowanie kandydatów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej
II stopnia.

  W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w szkole muzycznej
I st. stanowi pierwszy etap kształcenia muzycznego.

CYKLE KSZTAŁCENIA

CYKL 6-letni (Dział dziecięcy)

PRZEDMIOT GŁÓWNY:

Fortepian,
skrzypce,
wiolonczela,
gitara,
flet,
obój,
klarnet,
saksofon,
trąbka,
akordeon,
perkusja.INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu i rytmika, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, praca z akompaniatorem, chór, orkiestra smyczkowa, zespół kameralny.

CYKL 4-letni (Dział młodzieżowy)

PRZEDMIOT GŁÓWNY:

Wiolonczela,
kontrabas,
gitara,
flet,
obój,
klarnet,
saksofon,
fagot,
trąbka,
róg,
puzon,
akordeon,
perkusja.

INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, praca z akompaniatorem, chór, orkiestra, zespół kameralny.

INNE INFORMACJE

  W SM I st. obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania, zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie muzyk określonymi przez Ministra Kultury.

  Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnokształcących typowych dla pionu oświatowego. Naukę tych przedmiotów, w zależności od własnego wyboru, nasi uczniowie pobierają niezależnie w innych szkołach.

  Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania odpowiadającego danemu wydziałowi, klasie i przedmiotowi są dla uczniów obowiązkowe.

  Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zależności od przedmiotu, zajęcia szkolne mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

  Postępy uczniów w nauce podlegają bieżącej i okresowej ocenie ustalanej odpowiednio przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty albo przez komisje egzaminacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji