Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
 Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Partyzantów 21a
tel. (0-48) 58 341 42 20

SZKOŁA MUZYCZNA II st.
im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku-Wrzeszczu


  Jest muzyczną placówką kształcenia zawodowego, w której prowadzona jest nauka gry na instrumentach muzycznych lub nauka śpiewu solowego oraz kształcenie w zakresie muzycznych przedmiotów teoretycznych w stopniu pozwalającym absolwentom szkoły na uprawianie zawodowej działalności muzycznej.

  Nauczanie odbywa się głównie w kierunku muzyki poważnej.

  Zajęcia lekcyjne odbywają sie w godzinach popołudniowych.

  W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w SM II st. stanowi drugi etap kształcenia muzycznego.

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Nauka na wydziale instrumentalnym trwa 6 lat.

PRZEDMIOT GŁÓWNY:

Fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, akordeon, perkusja.

INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, literatura muzyczna, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, fortepian dodatkowy, nauka akompaniamentu fortepianowego (dla pianistów), improwizacja organowa (dla organistów), chór lub orkiestra symfoniczna, zespół kameralny, zajęcia z akompaniatorem.

WYDZIAŁ WOKALNY

Nauka na wydziale wokalnym trwa 4 lata.

PRZEDMIOT GŁÓWNY:

Śpiew solowy.

INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, czytanie nut głosem, dykcja i recytacja, rytmika, fortepian, chór, zespół wokalny, praca z akompaniatorem.

INNE INFORMACJE

  W SM II st. obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania, który jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie muzyka, określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnokształcących typowych dla pionu oświatowego. Naukę tych przedmiotów, w zależności od własnego wyboru, nasi uczniowie pobierają niezależnie w innych szkołach.

  Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania odpowiadającego danemu wydziałowi, klasie i przedmiotowi są dla uczniów obowiązkowe. Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zależności od przedmiotu, zajęcia szkolne mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

  Postępy uczniów w nauce podlegają bieżącej i okresowej ocenie ustalanej odpowiednio przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty albo przez komisje egzaminacyjne.

  Absolwenci Szkoły Muzycznej II stopnia otrzymują dyplomy ukończenia szkoły.

Zobacz zasady rekrutacji

     
     
     
© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Dmowskiego 16b
tel. 58 341 92 13      tel/fax 58 346 04 20